Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на СУ заради нарушения
Фото: www.mediapool.bg

Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на СУ заради нарушения

9 новини, 3

Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ за 2016 г, тъй като не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на висшето училище. От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет.

През последните 5 години те са заверявани два пъти с отказ за заверка - за 2014 и 2016 г. и 3 пъти са заверени с резерви - за 2012, 2013 и 2015 г. “Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения“, казват от Сметната палата. Миналата седмица ректорът на университета Анастас Герджиков съобщи, че предстои сериозно затягане на финансовата дисциплина в университета, като се очакват и кадрови промени.

Герджиков потвърди, че през последната година е открил редица пропуски в работата на няколко отдела на Софийския университет, главно тези, които работят с данни. “Сметната палата описва нашата работа в счетоводния отдел като недобра. Ще преодолеем основното възражение на Сметната палата от последните години, а именно разминаването между нашия счетоводен отчет като институция и сборът от счетоводните отчети на нашите звена.

Това означава, че някъде се къса връзка...

    Повече за mediapool.bg