(OF) ЕК настоятелно призовава България да въведе директивата за качеството на въздуха
Фото: www.cross.bg

(OF) ЕК настоятелно призовава България да въведе директивата за качеството на въздуха

10 новини, 3

Европейската комисия стартира редица процедури срещу България този месец за неизпълнение на своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Правните действия предприети от Комисията са в сферата на околната среда, миграцията, вътрешните работи и гражданството, мобилността и транспорта, както и данъчното облагане и митническия съюз.

По отношение на околната среда Комисията настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. относно качеството на въздуха. Съдът установи, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.

Макар да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е обезпокоена от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.

    Повече за investor.bg