Бизнес климатът се влошава с 3,7 пункта още през март© economic.bg

Бизнес климатът се влошава с 3,7 пункта още през март

, 6 новини, 2 прегледа

Още през март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари. Очакванията да настъпваща икономическа криза се усещат във влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 5.2 пункта, според данните на Националния статистически институт в резултат на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях има намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността и персонала през следващите три месеца.

През последния месец се засилва неблагоприятното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила.