От 2011 г., като се изключи станцията за мониторинг на въздуха на гара Яна, има устойчиво намаляване на превишенията на праговете за вредни вещества. През миналата година има само две нищожни превишавания на годишните норми на фини прахови частици в София