(IR) ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:39:01 17-05-2018 IS1637IR.022 ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5046-МИ/НР ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Р Е Ш Е Н И Е номер 5046-МИ/НР София, 17 май 2018 г. ОТНОСНО: временна замяна на председател на ОИК - Добричка, област Добрич Постъпило е предложение с вх. номер ЧМИ-15-362 от 17.05.2018 г. от Марин Георгиев Хаджийски -упълномощен представител на ПП "ГЕРБ", съгласно писмо вх. номер ЧМИ-15-363 от 17.05.2018 г., за временна замяна на председателя на ОИК - Добричка, Мариян Радев Няголов с Иглика Николова Станева.

Предложението е във връзка с постъпила молба в ЦИК с приложен болничен лист от Мариян Радев Няголов с вх. номер ЧМИ-15-361 от 17.05.2018 г. да изпълнява задълженията като председател на ОИК в периода 15 май 2018 г. до 16 юни 2018 г. включително. Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Иглика Николова Станева.

Всички други изискуеми документи са налични в Централната избирателна комисия по преписката по назначаване на ОИК - Добричка, предвид че лицето е утвърдено с протоколно решение на ЦИК като резервен член. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: НАЗНАЧАВА временно за председател на ОИК - Добричка, област Добрич, Иглика Николова Станева, ЕГН .

. ., на мястото на Мариян Радев Н...

Повече за bta.bg