НСИ: Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.8%© nova.bg

НСИ: Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.8%

0 прегледа

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. Увеличението в индустрията е със 7.7%, в услугите - с 3.6%, и в строителството - с 2.2%, съобщиха от НСИ.

НСИ: Износът на България за страните от ЕС нараства с 9.1%

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 11.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 9.1%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 3.5%.